Inspectoratul de Stat în Construcții are plăcerea de a aduce la cunoștința publicului demararea contractului de prestări servicii de expertiză și consultanță din cadrul proiectului „Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace”, cod MySMIS 127604, cod SIPOCA 587.
În data de 11.05.2021, la sediul Inspectoratului de Stat în Construcții a avut loc întâlnirea de startare a contractului anterior menționat, în cadrul căreia au fost stabilite aspecte importante referitoare la modul de desfășurare a activităților ce fac obiectul contractului. La ședință au participat reprezentanți ai Prestatorului (Asocierea dintre Vego Concept Engineering S.R.L. și Intergraph Computer Services S.R.L.), precum și reprezentanți ai Beneficiarului (Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C.).
Cu ocazia acestei întâlniri, membrii celor două echipe și-au prezentat competențele și rolul în cadrul proiectului, au stabilit fluxul de comunicare și au dezvoltat discuții în baza obiectivelor contractului, detaliind sarcinile de lucru din perioada imediat următoare. Amintim faptul că Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. implementează proiectul „Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace”, cod MySMIS 127604, cod SIPOCA 587, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Cod apel: POCA/399/1/1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Axa prioritară 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.
Conform informațiilor disponibile și pe pagina de Internet a Inspectoratului de Stat în Construcții (https://isc.gov.ro/), în cadrul proiectului a fost organizată procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de prestări servicii de expertiză și consultanță pentru implementarea proiectului, în urma căreia a fost desemnat câștigător operatorul economic Asocierea Vego Concept Engineering S.R.L. – Intergraph Computer Services S.R.L. și a fost încheiat contractul de prestări servicii nr. 41 din data 10.05.2021, cu o valoare totală de 2.232.023,50 lei, inclusiv TVA.
Realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului vizează implementarea proiectului derulat de I.S.C. prin care se dorește consolidarea capacității instituției în ceea ce privește exercitarea controlului de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții, prin simplificarea procedurilor ce vizează reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri. Prin activitățile derulate în cadrul contractului vor putea fi rezolvate probleme identificate la nivelul I.S.C, având drept rezultat:
Revizuirea/actualizarea procedurilor de depunere a documentelor necesare obținerii avizelor și altor documente specifice activității I.S.C, după un amplu proces de analiză a situației existente, inclusiv a procedurilor și fluxurilor de lucru;Revizuirea/actualizarea mecanismelor și procedurilor de control, derulate de ISC, cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții, cu alinierea acestora la noile reglementări în domeniu, urmare unor analize interne precum și a unor exemple de bună practică implementate în alte state europene;Revizuirea/ actualizarea procedurilor existente la nivelul I.S.C. referitoare la sistemul informatic și de comunicare al I.S.C.;Instruirea personalului de conducere și de execuție din I.S.C. în aplicarea noilor proceduri, mecanisme și instrumente. Durata contractului de prestări servicii este de 15 luni, respectiv între data 10.05.2021 și 09.08.2022.

0213150397
Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6H, et. 9
061344, Sector 6, Bucuresti, Romania
2020 © VEGO